Наукові школи

Під егідою Академії відбувається реєстрація пріоритетних інженерних наукових напрямів, науково-технічних розробок, дослідних програм та наукових шкіл. У 2018 році розроблено і затверджено рішенням Зборів Академії «Положення про створення наукових шкіл Академії інженерних наук України». В цьому документі визначено умови створення наукової школи, завдання та організаційні засади, структура і функції, права і обов’язки, кваліфікаційні ознаки для реєстрації й атестації такого дослідницького колективу.

Наукова школа АІНУ це творчий колектив висококваліфікованих дослідників у певному науковому напрямі, яких об’єднує спільність підходів до розв’язання наукових проблем, стиль роботи, спільне мислення, ідеї та методи їх реалізації й використовує досвід декількох поколінь науковців. Наразі зареєстровано 28 наукових шкіл, інформацію про них ви бачите нижче.

Назва закладу Назва наукової школи Науковий керівник школи
1 Вінницький національний
технічний університет
Гідропневмоавтоматика і
промисловий гідропривід
Козлов Л.Г.,
д.т.н., проф.
2 Вінницький національний
технічний університет
Синтез адаптивних
гідроприводів та систем
гідроавтоматики
Немировський І.А.,
д.т.н., проф.
3 Державний університет
«Житомирська політехніка»
Технологія
машинобудування
процесів механічної обробки,
верстати та інструменти
Мельничук П. П.,
д.т.н., проф.
4 Державний університет
«Одеська політехніка»
Дослідження точності
і надійності верстатних
компонентів і їх
метрологічне забезпечення
Тіхенко В. М.,
д.т.н., проф.
5 Донбаська державна
машинобудівна
академія
Підвищення ефективності
верстато-інструментальних
систем важкого машинобудування
Ковальов В. Д.,
д.т.н., проф.
6 Донбаський інститут
техніки та менеджменту
Розвиток соціального
інтелекту в умовах
цифровізації суспільства
Кухтик Т. В.,
д.т.н., проф.
7 Чернівецький
національний університет
Оптичні методи
дослідження
властивостей поліграфічних
матеріалів
Дуболазов О. В.,
д.фіз.-мат.н., проф.
8 Національний технічний
університет
України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Системний аналіз
і теорія прийняття рішень
Згуровський М. З.,
д.т.н., проф.
9   Мікро– і наноелектронні системи Якименко Ю. І.,
д.т.н., проф.
10   Мікрохвильові і
цифрові теле- та інфокомунікацій
Ільченко М. Ю.,
д.т.н., проф.
11   Процеси й устаткування
фізико-технічної обробки матеріалів
Коваленко В. С.,
д.т.н., проф.
12   Розрахунок та моделювання
систем приводів верстатів
роботів та машин
Струтинський В.Б.,
д.т.н., проф.
13   Технологічне забезпечення
видавничо-поліграфічного
виробництва, техніки,
процесів і систем репродукування
Киричок П. О.,
д.т.н., проф.
14   Теоретичні основи
перетворення параметрів
електричної енергії
Жуйков В. Я.,
д.т.н., проф.
15 Інститут чорної
металургії
ім. І. З. Некрасова
НАН України
Системний аналіз
процесів і перспектив
розвитку доменної плавки
та нетрадиційні
технології металургії заліза
Меркулов О. Є.,
д.фіз.-мат.н., проф.
16 Луцький національний
технічний університет
Технологічне забезпечення
якості та експлуатаційних
характеристик повер-хонь
деталей машин та приладів
на операціях механічного оброблення
Марчук В. І.,
д.т.н., проф.
17 Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут”
Процеси відновлення точності
та якості крупно габаритних
зубчатих передач
із застосуванням методів
імітаційного моделювання
Гасанов М. І.,
д.т.н., проф.
18   Створення та впровадження
інноваційних технологій
виготовлення загартованих
циліндричних зубчастих
коліс лезовим інструментом
Клочко О. О.,
д.т.н., проф.
19 Національний університет
біоресурсів і
природокористування України
Динаміка і оптимізація
механізмів і машин
Лавейкін В. С.,
д.т.н., проф.
20 Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова
Газоочистка і
енергозбереження
Рижков С. С.,
д.т.н., проф.
21 Одеський технічний університет Динаміка технічних систем Тонконогий В. М.,
д.т.н., проф.
22 Тернопільський національний
технічний університет
імені Івана Пулюя
Синтез
верстато-інструментального
оснащення для багатолезової обробки
Луців І. В.,
д.т.н., проф.
23 Українська академія друкарства Створення та удосконалення
технологічних процесів виготовлення поліграфічної та паковальної
продукції, оцінка їх якості
Гавенко С. Ф.,
д.т.н., проф.
24 Український державний
університет залізничного транспорту
Розвиток технологій керування
тертям та зношуванням в
контакті «колесо
рухомого складу – рейка»
Воронін С. В.,
д.т.н., проф.
25   Розвиток нанотехнологій та
наноматерілів
в машинобудуванні
та на транспорті
 
26 Харківський
національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра Василенка
Підвищення екологічної
безпеки небезпечних виробництв
шляхом розробки та
впровадження систем магніторідинної герметизації
Родіонов О. В.,
д.т.н., професор
27 Хмельницький національний університет Динаміка і міцність машин, приладів
та апаратури
Горошко А. В.,
д.т.н., проф.
28 Чернігівський національний технологічний університет Теорія та методологія
управління переміщеннями неврівноважених роторних систем
Сахно Є. Ю.,
д.т.н., проф.
Догори