Стратегія Розвитку

Нові виклики часу вимагають оновлення змісту інженерної та технічної освіти, її структури, технології навчання, організації навчального процесу, науково-дослідної роботи та матеріальної бази, та їх об’єднання з врахуванням принципів, що реалізуються АІНУ.

Пріоритетною задачею в сучасних економічних умовах для адаптації та корегування вітчизняних наукових досліджень до світових та загально­європейських є формування перспективних напрямків розвитку (стратегій). Реалізація стратегій дає можливість якомога швидше інтегрувати країну в єдиний світовий науковий простір для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців та цінності наукових досліджень, що виконуються.

Завдання розробки стратегії розвитку АІНУ наступні:

– впровадження у навчальний процес підготовки інженерів сучасних методів навчання;

– постійне навчання членів академії (підвищення кваліфікації, проведення професійних тренінгів та семінарів) з видачею документів державного зразка;

– налагодження та підтримка дружніх зв’язків з іншими світовими інженерними академіями та вищими навчальними закладами, що випускають фахівців з інженерних спеціальностей;

– подальша імплементація в навчальний та науковий процес сучасних програмно-інформаційних систем та технологій, які використовуються при підготовці фахівців інженерних спеціальностей;

– підвищення якісного рівня членів академії шляхом підготовки та атестації кадрів за вимогами та критеріями АІНУ, захист докторських дисертацій, отримання вчених звань;

– міжнародна акредитація та ліцензування інженерних спеціальностей для адаптації вітчизняних фахівців до світових вимог;

– проведення ґрунтовних наукових досліджень з проблем технології машинобудування та механообробки, підготовка та видання наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників під егідою АІНУ;

– комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності для просунення науково-дослідної продукції на світові ринки;

– отримання грантів та замовлень на проведення науково-дослідної роботи з цільовим бюджетним та позабюджетним фінансуванням.

Виходячи із соціально-економічної ситуації, що склалася в області підготовки та атестації інженерних та наукових кадрів та накопичений досвід у вирішенні актуальних проблем, видається доцільним визначити основні стратегічних напрямів розвитку академії на період до 2030 р. (Рис. 1):

Стратегічний напрям 1. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності. Стратегічний напрям 2. Міжнародна акредитація інженерних спеціальностей. Стратегічний напрям 3. Атестація наукових кадрів.

Стратегічний напрям 4. Організаційні заходи щодо розвитку академії. Стратегічний напрям 5. Презентація академії та видавнича діяльність.

Стратегічний напрям 1. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) дозволяє отримати ряд практичних переваг:

  • власникам інтелектуальної власності бути засновниками фірм без відволікання реальних грошових коштів шляхом внесення ОІВ в статутний капітал підприємства;
  • надає можливість отримувати додаткові доходи за передачу права користування;

Основні цілі та задачі АІНУ в галузі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

  • визначити об’єкти інтелектуальної власності, які можуть бути використані у власному виробництві з точки зору отримання прибутку від продажу інноваційного продукту на основі ліцензійних угод;
  • створити власну базу даних об’єктів інтелектуальної власності АІНУ;
  • визначити правові форми передачі прав власності на ОІВ іншим фізичним або юридичним особам, а також внесення їх до статутного фонду підприємства замість «живих коштів»;

Стратегічний напрям 2. Міжнародна акредитація інженерних спеціальностей. Аналіз тенденцій розвитку світового освітнього простору свідчить про зміну парадигми розвитку освіти, при якій не тільки держава, але і міжнародні організації, і сама людина є активним суб’єктом перетворень в освіті.

Активізується бізнес-освіта, яка починає розвиватися виключно як наднаціональний компонент освіти і за змістом, і за формами організації. Різноманітність форм і змісту, яке пропонується міжнародними організаціями працює на взаємопроникнення культур, підходів, взаємозбагачення наднаціонального простору у культурі й освіті.

Стратегічний напрям 3. Атестація наукових кадрів. В останній час в Україні виходять на перше місце проблеми підготовки наукових кадрів для системи вищої освіти і науки. Ця проблема, в першу чергу, пов’язана з тім, що нажаль в окремих випадках подані до захисту дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук не відповідають вимогам наукової новизни і практичної значущості роботи. В особливості цей процес загострюється в гуманітарній сфері, де в деяких спеціалізованих вчених радах захисти дисертацій поставлено «на потік». Слід визнати той факт, що виконане наукове дослідження здобувача в більшості випадків не має зв’язку з промисловим виробництвом, або відзначається обмеженими можливостями його впровадження

Стратегічний напрям 4. Організаційні заходи щодо розвитку академії. В зв’язку з реформуванням роботи АІНУ пропонується ряд організаційних заходів спрямованих на покращення роботи структурних підрозділів та академії в цілому.

1. Впорядкувати наявну мережу відділень Академії (оновити склад відділень, провести реєстрацію згідно нового закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», оновити статут Академії та її відділень, окреслити перспективи і активізувати роботу відділень. Знайти резерви і поновити склад відділень новими членами, привести структуру відділень до нової номенклатури спеціальностей і напрямків. Ввести у відділення фахівців, задіяних у роботі МОН України)

2. Впорядкувати економічні та юридичні питання роботи відділень та Академії в цілому. Розробити систему стимулювання участі Академіків та членів-кореспондентів в роботі Академії: матеріальні та моральні стимули, конкурси для молоді, сформувати портфель розробок та замовлень. Оновити або розробити нові форми документів, зокрема дипломів дійсного члена та члена кореспондента Академії, почесного диплома Академії, оновити бланки листів Академії та форми нагород.

3. Активізувати роботу центрального апарату Академії. Сформувати ініціативні групи в різних регіонах України для підтримки діяльності Академії. Здійснити заходи рекламного характеру по популяризації діяльності АІН України, для цього використовувати зокрема конференції, по різним напрямкам, які проводяться в Україні та за кордоном.

4. Забезпечити присутність АІНУ в електронних засобах масової комунікації, використовуючи власний сайт, соціальні мережі.

5. Створити електронний реєстр членів Академії, та контингент вчених з якими необхідно вести роботу по їх залученню до АІНУ.

6. АІНУ взяти активну участь в організації безперервної багатоступеневої освіти в Україні.

7. Налагодити співробітництво із молодіжними науковими громадськими об’єднаннями вузів України, зокрема з науковим товариством студентів та аспірантів. Створити і підтримувати систему профорієнтації шкільної освіти. Сформувати перелік цікавих пріоритетних робіт, які можуть виконувати школярі.

Стратегічний напрям 5. Презентація академії та видавнича діяльність. Одним зі стратегічних напрямів роботи академії є популяризація наукових досліджень серед студентської молоді для залучення майбутнього нації до створення інноваційно розвинутої країни. Тому робота АІНУ буде спрямована в напрямку її презентації на різних рівнях освіти та науки. Особливу увагу слід приділити представленню наукових здобутків членів АІНУ на міжнародному рівні. Це надає можливість як найскоріше інтегрувати наукову спільноту України в світовий науковий простір, тим самим надати поштовх розвитку країни в умовах глобалізаційних процесів. В зв’язку з цим стратегічними напрямами будуть наступні:

– видавництво під патронатом академії наукового видання для зарубіжних читачів, в якому наукові публікації будуть представлені англійською, німецькою та французькою мовами;

– написання та публікація монографій членів академії інженерних наук України зарубіжними мовами та їх презентація колегам з інших країн; – проведення виставок та презентацій наукових здобутків членів АІНУ в межах обміну між інженерними академіями інших країн.

Догори